YOOtheme
Zavrieť

Prihlásenie


Prihlásenie
Štvrtok, 20 Jún 2024

Vyhľadať tovar

Doporučujeme

T CELL
T CELL
310.00 €


Matrac koženka 47222 obojstranný
Matrac koženka 47222 obojstranný
112.89 €
Madlo rovné 600 mm, biely kov
Madlo rovné 600 mm, biely kov
31.21 €


Podmienky PDF Vytlačiť E-mail

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú spôsob predaja výrobkov predajcu, sú záväzné pre zúčastnené zmluvné strany a platia len v nákupnom internetovom obchode predajcu .

Predajca je spoločnosť Wild Horse s.r.o. so sídlom Zaježová 98, 962 63 Banská Bystrica, Slovensko, IČO 47 557 001, DIČ : 2023949048, IČ DPH : SK2023949048  zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu  Banská Bystrica vložka č.27874/S.

Kupujúci je akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá vyplnila objednávku prostredníctvom internetového obchodu predajcu.


Zmluvný vzťah
medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním úplne a pravdivo vyplnenej objednávky kupujúcim.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej odoslania a účinnosť dňom jej potvrdenia predávajúcim. /Za potvrdenie sa nepovažuje automatická spáva o doruční objednávky predávajúcemu ale až následné potvrdenie objednávky spolu s predbežným termínom dodania./

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné informácie o kupujúcom na svojom internetovom obchode zhromažďuje výlučne za účelom spracovania , objednávky, dodania tovaru a prípadnej následnej komunikácii a starostlivosti o kupujúceho. / reklamácie, a pod..../ Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že tieto osobné údaje neposkytne žiadnej tretej osobe a nepoužije k žiadnym iným účelom ako sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

 

Článok I - Predmet objednávky

Kupujúci má právo si objednať akýkoľvek tovar v ľubovolnom množstve ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. V prípade, že mu nevyhovuje špecifikácia tovaru má možnosť dotazovať sa na iné parametre produktu, ktoré mu po odsúhlasený predávajúcim budú následne dodané.

Špecifické požiadavky
na predmet kúpy si môže kupujúci uplatniť pri uzatváraní zmluvy a tieto sa po ich odsúhlasení zhotoviteľom stávajú záväznou súčasťou objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky pri nekompletne alebo nepravdivo vyplnenej objednávke o čom bezodkladne upovedomí kupujúceho
.

Článok II - Cena

Ceny uvádzané v internetovom obchode platia pre nákup prostredníctvom internetového obchodu. Uvádzané sú bez DPH.

Nakoľko predávajúci vyrába alebo dodáva väčšinu tovaru na zákazku a podľa konkrétnej špecifikácie kupujúceho, je na objednávku presahujúce hodnotu 100 €  požadovaná zálohová platba maximálne však do výšky 40 %  ceny objednávky. Na základe takejto objednávky bude predávajúcim vystavená a zaslaná zálohová faktúra prípadne vyzvaný k úhrade zálohy. V takomto prípade sa objednávka stáva účinnou odo dňa uhradenia požadovanej zálohy.

Cena dohodnutá pri uzatvorení zmluvy je platná po celú dobu trvania zmluvného vzťahu.


Článok III - Platba za dodaný tovar

Platbu za tovar môže kupujúci realizovať podľa vlastného uváženia niekoľkými spôsobmi :

· v hotovosti - pri osobnom odbere tovaru

· bankovým prevodom alebo vkladom na účet na základe zálohovej faktúry

· na dobierku - pri doručení tovaru (hotovosť od zákazníka preberá prepravca)
Tovar je dodávaný s daňovým dokladom a zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia.


Článok IV -
Dodacie podmienky

Prevzatie tovaru môže kupujúci realizovať podľa vlastného uváženia niekoľkými spôsobmi :

· prepravnou službou - slovenská pošta

· prepravnou službou - kuriér

Preprava je účtovaná samostatne podľa váhy objednaného tovaru. Systém sám prepočíta váhu a ponúkne kupujúcemu cenu prepravy prepravnou službou ešte pred odoslaním a potvrdením objednávky.

V prípade dodania tovaru prepravnou službou je nutné aby kupujúci dobre skontroloval balenie a tovar prevzal len v prípade jeho nezávadnosti a úplnej nepoškodenosti. V opačnom prípade, ak kupujúci potvrdí prevzatie nepoškodenej zásielky kuriérovi nie je možné dodatočne uznať reklamáciu poškodenia tovaru.

Článok V - Dodacie lehoty

Dodacia doba býva spravidla uvádzaná pri konkrétnych produktoch. Tovar, ktorý je skladom sa predávajúci zaväzuje vyexpedovať do 48 hodín odo dňa potvrdenia objednávky. Tovar, ktorý sa vyrába na zákazku má dodaciu dobu spravidla niekoľko týždňov a o tejto dodacej dobe bude kupujúci pri potvrdení objednávky oboznámený. Pokiaľ kupujúci takúto objednávku do troch dní nezruší, má sa za to, že s uvedenou dodacou dobou súhlasí.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dohodnutú v zmluve a prevziať predmet zmluvy od predávajúceho /prípadne prepravnej služby/. V prípade, že kupujúci objednaný tovar neprevezme má predávajúci nárok na náhradu škody ktorá mu z titulu porušenia objednávky vznikla.

V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy, zaväzuje sa tento poskytnúť kupujúcemu za každý týždeň omeškania zľavu z dohodnutej ceny predmetu zmluvy a to vo výške 0,25% za každý aj začatý týždeň omeškania.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať tovar, jeho kvalitu alebo množstvo dohodnuté v objednávke upovedomí o tom bezodkladne kupujúceho. Kupujúci má právo požadovať obdobný tovar, ktorý je predávajúci schopný dodať. Ak iný tovar nepožaduje objednávka bude zrušená bez náhrady škody pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu. V prípade , že bola na takúto objednávku zaplatená záloha vráti ju predávajúci kupujúcemu okamžite / max. do 15 dní od zrušenia takejto objednávky/.

Článok VI - Zrušenie objednávky

Objednávku je možné stornovať bez udania dôvodu do 24 hodín odo dňa odoslania. V takomto prípade je nutné zaslať STORNO objednávky písomne/ e-mailom. V prípade, že kupujúci od zmluvy odstúpi z akýchkoľvek na vôli predávajúceho nezávislých dôvodov / s výnimkou nižšie uvedených dôvodov / je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej finančnej zálohy. Zodpovednosť za prípadnú náhradu škody tým nie je dotknutá.

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Takéto zrušenie objednávky je platné len v prípade, že kupujúci dodrží nasledovné povinnosti:

· tovar je povinný vrátiť nepoužitý a nepoškodený so všetkými predajnými dokladmi o kúpe

· zaslať ho na svoje náklady v pôvodnom nepoškodenom obale, kompletne vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď. na adresu predávajúceho / doporučujeme tovar pri preprave poistiť /

Pokiaľ sú tieto podmienky splnené, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu na jeho účet a to do 30 dní od spätného prevzatia tovaru.

Predávajúci nepreberá tovar na dobierku!
V prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí, má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar alebo pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý späť.
Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady

V prípade, že bol tovar na objednávku upravený podľa požiadaviek  kupujúceho /=nie je skladom, prípadne sa na základe objednávky kupujúceho zadáva do výroby - načo bude kupujúci upozornený / nie je možné od zmluvy odstúpiť, resp. jednostranným odstúpením zo strany kupujúceho kupujúcemu prepadá celá poskytnutá záloha. Pokiaľ kupujúci neposkytol zálohu je povinný uhradiť náklady na škodu vzniknutú výrobou tovaru na mieru a jeho neodobratím a to štandardne do výšky poskytnutej zálohy resp. ak záloha nebola poskytnutá  30-50 % z ceny objednaného tovaru. Tieto náklady budú fakturované v prípade neoprávneného  STORNA objednávky pokiaľ bol tovar už vyrobený.

Článok VII - Prechod vlastníctva a záruka

Vlastníctvo prechádza na kupujúceho zaplatením plnej ceny a prevzatím objednávky.

Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade jeho omeškania s prevzatím veci, prechádza na neho nebezpečenstvo náhodnej skazy veci.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na na tovar, ktorý je predmetom zmluvy záruku v rozsahu uvedenom v záručnom liste a za dodržania podmienok uvedených v návode na obsluhu, ktoré obdrží kupujúci pri prevzatí objednávky.

Záruka zaniká nadmerným alebo neštandardným zaobchádzaním.

Záručný aj pozáručný servis zabezpečuje predávajúci.

Právo zo zodpovednosti za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. V písomnej reklamácii popíše vadu a spolu s dokladom o zaplatení ceny tovaru, faktúrou a záručným listom ju predloží / doručí predávajúcemu.

Pre reklamačné konanie platia ustanovenia Občianskeho zákonníka prípade Obchodného zákonníka SR.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku nevhodného používania, neodbornej montáže resp. porušenia zásad používania a ošetrovania nábytku obsiahnutých v návode na užívanie

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 27.4.2020

 

Ochrana osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Tu nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie a osobné údaje.

Najdôležitejšie základné informácie:

 1. Prevádzkovateľom tejto Internetovej stránky je Wild Horse s.r.o. Zaježová 98, 962 63 Pliešovce, IČO: 47557001, DIČ: 2023949048.
 2. Vždy budeme postupovať podľa zákonov: Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov. Sľubujeme, že pri narábaní s nimi budeme vždy dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a ešte viac. Vaše osobné údaje spracovávame len na následný účel, na ktorý ste vyjadrili dobrovoľný súhlas so spracovaním.
 3. Vaše údaje uchovávame bezpečne: Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze, aby žiaden z údajov neunikol.
 4. Neukladáme údaje o platobných kartách: Uvedomujeme si, že najcitlivejšie sú údaje o platobných kartách, preto pri platbe za tovar neukladáme žiadne údaje na naše servery, každá transakcia prebieha výhradne na stránkach banky alebo veľmi striktne zabezpečenej stránke overeného poskytovateľa platobnej služby.
 5. Informácie o vás nezverejňujeme tretím stranám: vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky, platobné brány a doručovateľské spoločnosti.
 6. Údaje o vás môžete meniť: vaše osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť vrátane nastavenia toho, či a aké e-maily vám budeme posielať. Rovnako môžete kedykoľvek a jednoducho podať odvolanie na spracovanie vašich osobných údajov. Okrem iného máte právo na výmaz, opravu alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Máte právo podať námietku proti spracúvaniu alebo jeho rozsahu. Všetky tieto žiadosti stačí jednoducho zaslať na náš e-mail alebo priamo v správe vášho účtu. V takomto prípade sme však oprávnený žiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti. Oznámenia o prijatých opatreniach vám zašleme bez zbytočného odkladu, nie neskôr ako do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

.....a teraz niečo viac

Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZnOOÚ). My sa týmto zákonom pri používaní vašich údajov riadime. Zaväzujeme sa, že budeme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi SR.

Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme nijako obchádzať. Vyhlasujeme, že váš súhlas si nebudeme vynucovať. Váš súhlas sa zakladá výlučne na dobrovoľnosti.

Pred nakupovaním na Internetovej stránke nie je potrebné sa zaregistrovať. Stačí jednoducho vyplniť základné údaje potrebné k vybaveniu vašej žiadosti. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky a vzájomného plnenia našich zmluvných práv a povinností. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internetbanking) sú realizované priamo na stránkach vašej banky alebo prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte.

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné štatistické informácie, ktoré nemajú charakter osobných údajov a ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli) a pre účely cielenia našej marketingovej stratégie.

Na našom servery používame ďalej súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve našej Internetovej stránky a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť Internetovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač, ani iné zariadenia.

Ak navštívite našu Internetovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Cookies si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našej Internetovej stránky.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašich objednávok. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena a čísla bankového účtu pre vrátenie hodnoty tovaru), platobná brána a doručovateľské služby (kontakt a adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Všetky informácie sú chránené najvyšším stupňom ochrany. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Majte na pamäti, že spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané hlavne v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a služby a plnenie zmluvného vzťahu, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. Svoj súhlas však môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú na Internetovej stránke. Bezodkladne po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečíme blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania.

V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie vašich údajov (e-mailová adresa) na marketingové účely, súčasne potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomí, že tento súhlas platí až do jeho odvolania.

Vaše údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu a v nevyhnutnej miere pre účely štatistiky, prieskumu, návštevnosti a obrate avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude vás možné nijakým spôsobom identifikovať.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu 5 rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovaru, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Prevádzkovateľ Internetovej stránky oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvného vzťahu, ktorej ste boli účastníkom.

Ako dotknutá osoba môžete u nás uplatniť všetky vaše práva podľa ustanovení ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Na základe vašej objednávky realizovanej na Internetovej stránke Prevádzkovateľa budeme spracovávať tieto osobné údaje:

A. Účel spracúvania osobných údajov:

 • Predaj a odoslanie tovaru (vyhotovenie faktúry) kupujúcemu

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Na základe písomnej žiadosti môžete vyžadovať informácie o stave spracúvania vašich osobných údajov, odpis alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, opravu alebo zmenu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu a výmaz osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo  ak došlo k porušeniu zákona. Ďalej máte právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu troch rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovaru, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s predajom a vybavením vašej objednávky spracúvame tieto údaje, ktoré nám poskytujete vedome: meno a priezvisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa, kontaktná adresa, mesto, štát a v prípade, že nakupujete v rámci podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH a sídlo. Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome: IP adresa.

B. Účel spracúvania osobných údajov:

 • marketing (Odber noviniek)

Poučenie o dobrovoľnosti:

Nie ste povinní súhlas udeliť a poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Poskytnutý súhlas platí do odvolania. Dobrovoľným vyplnením svojej e-mailovej adresy sa môžete prihlásiť k odberu noviniek a vyjadriť tak svoj súhlas so zasielaním marketingových letákov, rôznych akcií a zliav na ponúkané tovary a služby alebo iných propagačných materiálov.

V prípade, že prestanete súhlasiť so spracúvaním osobných údajov – zasielaním ponúk, môže požiadať prevádzkovateľa Internetovej stránky na e-mailovej adrese o skončenie spracúvania osobných údajov, v tomto prípade sa vaše osobné údaje zlikvidujú a reklamné ponuky sa už nebudú posielať.

Na základe písomnej žiadosti môžete vyžadovať informácie o stave spracúvania vašich osobných údajov, odpis alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, opravu alebo zmenu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona. Ďalej máte právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s marketingovým účelom spracúvame tieto osobné údaje - email.

C. Účel spracúvania osobných údajov:

 • Kontaktný formulár (zanechanie odkazu)

Poučenie o dobrovoľnosti:

Dobrovoľným vyplnením svojej e-mailovej adresy, ktorý neslúži na spracúvanie, môžete zanechať správu, žiadosť alebo akýkoľvek dotaz v súvislosti s prevádzkou Internetovej stránky a poskytnutými službami. Tieto údaje nie sú ďalej spracúvané, sú okamžite po vybavení vašej žiadosti likvidované.

D. Účel spracúvania osobných údajov:

 • Registrácia užívateľa

Poučenie o dobrovoľnosti:

Objednávku tovaru je možné v našom obchode realizovať aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uložené iba pri konkrétnej objednávke na čas nevyhnutný na spracovanie objednávky, evidenciu záruky a účtovnú evidenciu. Registrácia nie je povinná, je založená výlučne na dobrovoľnosti. Registrovaný užívatelia používajú rôzne výhody na produkty a služby ponúkané na našej Internetovej stránke. Viac o našich výhodách pre registrovaných užívateľoch sa dočítate v sekcii "Vernostný program".

Spracúvané údaje:

V súvislosti s registráciou spracúvame tieto údaje, ktoré nám poskytujete vedome: meno a priezvisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa, kontaktná adresa, mesto, štát a v prípade, že sa registrujete v rámci podnikateľskej činnosti, aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH a sídlo. Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome: IP adresa.

E. Účel spracúvania osobných údajov:

 • Odporúčací program

Poučenie o dobrovoľnosti:

Ak ste spokojný s našim Internetovým obchodom a poskytovaným tovarom, môžete nás odporučiť aj svojim priateľom, známym a mi vás odmeníme formou zľavy na budúci nákup u nás. Podmienkou odporúčania je registrácia na našej Internetovej stránke. Údaje budú použité výlučne na sledovaný účel, tzn. nášho odporúčacieho programu. Viac o odporúčacom programe a jej výhodách sa dočítate v sekcii "Odporúčací program".

Spracúvané údaje:

Za účelom využitia výhod odporúčacieho programu spracúvame tieto osobné údaje - email.

F. Účel spracúvania osobných údajov:

 • Vernostný systém

Poučenie o dobrovoľnosti:

Vernostný program je určený len pre registrovaných zákazníkov v našom internetovom obchode s minimálne jednou zrealizovanou objednávkou. Každý registrovaný užívateľ získa z každej objednávky percentuálnu zľavu, ktoré následne môže využiť pri nákupoch. Viac o výhodách vernostného programu sa dočítate v sekcii "Vernostný program".

Spracúvané údaje:

V súvislosti s vernostným programom spracúvame rovnaké údaje, ako v prípade registrovaného užívateľa.

G. Účel spracúvania osobných údajov:

 • Zasielanie dotazníkov spokojnosti s nákupom z portálu heureka.sk

Poučenie o dobrovoľnosti:

Náš internetový obchod je zapojený do programu "Overené zákazníkmi v rámci portálu heureka.sk. Na vašu emailovú adresu po vykonaní objednávky bude zaslaný dotazník. Prevádzkovateľ portálu bude oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výlučne za účelom generovania dotazníkov v prípade nákupu na našej internetovej stránke. Prevádzkovateľ portálu heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú sme zaradený do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy odvoláte svoj súhlas voči nám alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu heureka.sk zaslanom v každom jednotlivom dotazníku.

Spracúvané údaje:

V súvislosti so zaslaním dotazníku spokojnosti s nákupom spracúvame tieto údaje: e-mailová adresa, zoznam zakúpeného tovaru.

 

Poradenstvo a projektovaniePotrebujete poradiť alebo máte požiadavku? Zašlite nám popis alebo výkresovú dokumentáciu a naši dizajnéri Vás budú obratom kontaktovať :        medico@interieryadizajn.sk