YOOtheme
Zavrieť

Prihlásenie


Prihlásenie
Štvrtok, 20 Február 2020

Vyhľadať tovar

Doporučujeme

SAID PLUS
SAID PLUS
193.33 €
5 824 SkMedicolor 0966 CS
Medicolor 0966 CS
189.54 €
5 710 SkMadlo rovné 800 mm, biely kov
Madlo rovné 800 mm, biely kov
38.52 €
1 160 SkPodmienky PDF Vytlačiť E-mail

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú spôsob predaja výrobkov predajcu, sú záväzné pre zúčastnené zmluvné strany a platia len v nákupnom internetovom obchode predajcu .

Predajca je spoločnosť Wild Horse s.r.o. so sídlom Bernolákova 26, 974 05 Banská Bystrica, Slovensko, IČO 47 557 001, DIČ : 2023949048  zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu  Banská Bystrica vložka č.27874/S.

Kupujúci je akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá vyplnila objednávku prostredníctvom internetového obchodu predajcu.


Zmluvný vzťah
medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním úplne a pravdivo vyplnenej objednávky kupujúcim.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej odoslania a účinnosť dňom jej potvrdenia predávajúcim. /Za potvrdenie sa nepovažuje automatická spáva o doruční objednávky predávajúcemu ale až následné potvrdenie objednávky spolu s predbežným termínom dodania./

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné informácie o kupujúcom na svojom internetovom obchode zhromažďuje výlučne za účelom spracovania , objednávky, dodania tovaru a prípadnej následnej komunikácii a starostlivosti o kupujúceho. / reklamácie, a pod..../ Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že tieto osobné údaje neposkytne žiadnej tretej osobe a nepoužije k žiadnym iným účelom ako sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

 

Článok I - Predmet objednávky

Kupujúci má právo si objednať akýkoľvek tovar v ľubovolnom množstve ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. V prípade, že mu nevyhovuje špecifikácia tovaru má možnosť dotazovať sa na iné parametre produktu, ktoré mu po odsúhlasený predávajúcim budú následne dodané.

Špecifické požiadavky
na predmet kúpy si môže kupujúci uplatniť pri uzatváraní zmluvy a tieto sa po ich odsúhlasení zhotoviteľom stávajú záväznou súčasťou objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky pri nekompletne alebo nepravdivo vyplnenej objednávke o čom bezodkladne upovedomí kupujúceho
.

Článok II - Cena

Ceny uvádzané v internetovom obchode platia pre nákup prostredníctvom internetového obchodu. Uvádzané sú bez DPH.

Nakoľko predávajúci vyrába alebo dodáva väčšinu tovaru na zákazku a podľa konkrétnej špecifikácie kupujúceho, je na objednávku presahujúce hodnotu 100 €  požadovaná zálohová platba maximálne však do výšky 40 %  ceny objednávky. Na základe takejto objednávky bude predávajúcim vystavená a zaslaná zálohová faktúra prípadne vyzvaný k úhrade zálohy. V takomto prípade sa objednávka stáva účinnou odo dňa uhradenia požadovanej zálohy.

Cena dohodnutá pri uzatvorení zmluvy je platná po celú dobu trvania zmluvného vzťahu.


Článok III - Platba za dodaný tovar

Platbu za tovar môže kupujúci realizovať podľa vlastného uváženia niekoľkými spôsobmi :

· v hotovosti - pri osobnom odbere tovaru

· bankovým prevodom alebo vkladom na účet na základe zálohovej faktúry

· na dobierku - pri doručení tovaru (hotovosť od zákazníka preberá prepravca)
Tovar je dodávaný s daňovým dokladom a zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia.


Článok IV -
Dodacie podmienky

Prevzatie tovaru môže kupujúci realizovať podľa vlastného uváženia niekoľkými spôsobmi :

· prepravnou službou - slovenská pošta

· prepravnou službou - kuriér

Preprava je účtovaná samostatne podľa váhy objednaného tovaru. Systém sám prepočíta váhu a ponúkne kupujúcemu cenu prepravy prepravnou službou ešte pred odoslaním a potvrdením objednávky.

V prípade dodania tovaru prepravnou službou je nutné aby kupujúci dobre skontroloval balenie a tovar prevzal len v prípade jeho nezávadnosti a úplnej nepoškodenosti. V opačnom prípade, ak kupujúci potvrdí prevzatie nepoškodenej zásielky kuriérovi nie je možné dodatočne uznať reklamáciu poškodenia tovaru.

Článok V - Dodacie lehoty

Dodacia doba býva spravidla uvádzaná pri konkrétnych produktoch. Tovar, ktorý je skladom sa predávajúci zaväzuje vyexpedovať do 48 hodín odo dňa potvrdenia objednávky. Tovar, ktorý sa vyrába na zákazku má dodaciu dobu spravidla niekoľko týždňov a o tejto dodacej dobe bude kupujúci pri potvrdení objednávky oboznámený. Pokiaľ kupujúci takúto objednávku do troch dní nezruší, má sa za to, že s uvedenou dodacou dobou súhlasí.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dohodnutú v zmluve a prevziať predmet zmluvy od predávajúceho /prípadne prepravnej služby/. V prípade, že kupujúci objednaný tovar neprevezme má predávajúci nárok na náhradu škody ktorá mu z titulu porušenia objednávky vznikla.

V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy, zaväzuje sa tento poskytnúť kupujúcemu za každý týždeň omeškania zľavu z dohodnutej ceny predmetu zmluvy a to vo výške 0,25% za každý aj začatý týždeň omeškania.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať tovar, jeho kvalitu alebo množstvo dohodnuté v objednávke upovedomí o tom bezodkladne kupujúceho. Kupujúci má právo požadovať obdobný tovar, ktorý je predávajúci schopný dodať. Ak iný tovar nepožaduje objednávka bude zrušená bez náhrady škody pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu. V prípade , že bola na takúto objednávku zaplatená záloha vráti ju predávajúci kupujúcemu okamžite / max. do 15 dní od zrušenia takejto objednávky/.

Článok VI - Zrušenie objednávky

Objednávku je možné stornovať bez udania dôvodu do 24 hodín odo dňa odoslania. V takomto prípade je nutné zaslať STORNO objednávky písomne/ e-mailom. V prípade, že kupujúci od zmluvy odstúpi z akýchkoľvek na vôli predávajúceho nezávislých dôvodov / s výnimkou nižšie uvedených dôvodov / je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej finančnej zálohy. Zodpovednosť za prípadnú náhradu škody tým nie je dotknutá.

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Takéto zrušenie objednávky je platné len v prípade, že kupujúci dodrží nasledovné povinnosti:

· tovar je povinný vrátiť nepoužitý a nepoškodený so všetkými predajnými dokladmi o kúpe

· zaslať ho na svoje náklady v pôvodnom nepoškodenom obale, kompletne vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď. na adresu predávajúceho / doporučujeme tovar pri preprave poistiť /

Pokiaľ sú tieto podmienky splnené, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu na jeho účet a to do 30 dní od spätného prevzatia tovaru.

Predávajúci nepreberá tovar na dobierku!
V prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí, má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar alebo pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý späť.
Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady

V prípade, že bol tovar na objednávku upravený podľa požiadaviek  kupujúceho /=nie je skladom, prípadne sa na základe objednávky kupujúceho zadáva do výroby - načo bude kupujúci upozornený / nie je možné od zmluvy odstúpiť, resp. jednostranným odstúpením zo strany kupujúceho kupujúcemu prepadá celá poskytnutá záloha. Pokiaľ kupujúci neposkytol zálohu je povinný uhradiť náklady na škodu vzniknutú výrobou tovaru na mieru a jeho neodobratím a to štandardne do výšky poskytnutej zálohy resp. ak záloha nebola poskytnutá  30-50 % z ceny objednaného tovaru. Tieto náklady budú fakturované v prípade neoprávneného  STORNA objednávky pokiaľ bol tovar už vyrobený.

Článok VII - Prechod vlastníctva a záruka

Vlastníctvo prechádza na kupujúceho zaplatením plnej ceny a prevzatím objednávky.

Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade jeho omeškania s prevzatím veci, prechádza na neho nebezpečenstvo náhodnej skazy veci.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na na tovar, ktorý je predmetom zmluvy záruku v rozsahu uvedenom v záručnom liste a za dodržania podmienok uvedených v návode na obsluhu, ktoré obdrží kupujúci pri prevzatí objednávky.

Záruka zaniká nadmerným alebo neštandardným zaobchádzaním.

Záručný aj pozáručný servis zabezpečuje predávajúci.

Právo zo zodpovednosti za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. V písomnej reklamácii popíše vadu a spolu s dokladom o zaplatení ceny tovaru, faktúrou a záručným listom ju predloží / doručí predávajúcemu.

Pre reklamačné konanie platia ustanovenia Občianskeho zákonníka prípade Obchodného zákonníka SR.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku nevhodného používania, neodbornej montáže resp. porušenia zásad používania a ošetrovania nábytku obsiahnutých v návode na užívanie

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.8.2008

 

Skype podpora

My statusPomocou skvelého programu SKYPE sme Vám online k dispozícii cez  chat alebo nám môžete zadarmo telefonovať PO-PI od 9:00 do 17:00  -  interiery.dizajn

Ak ešte nemáte SKYPE , stiahnite si ho zadarmo TU .

Poradenstvo a projektovaniePotrebujete poradiť alebo máte požiadavku? Zašlite nám popis alebo výkresovú dokumentáciu a naši dizajnéri Vás budú obratom kontaktovať :        medico@interieryadizajn.sk